Διοικητική Εμπειρία

1. Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Βιομηχανίας στο κοινοτικό πρόγραμμα PRISMA για την Ανάπτυξη Μετρολογικής Υποδομής στην Ελλάδα, 1993.
2. Μέλος της Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου Νόμου περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Ποιότητας, 1993.
3. Μέλος της Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛΟΤ για την αγορά και εγκατάσταση πλήρους εξοπλισμού του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, 1993.
4. Μέλος της Επιτροπής των Εκπαιδευτικών Ερευνητικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, 1994.
5. Διευθυντής του Τομέα της Εφαρμοσμένης Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, 1996 και 1997.
6. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Τεύχους Δημοπράτησης της προμήθειας: "Κινητού Σταθμού Τηλεπισκόπησης των Αέριων Ρύπων" της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος/ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα 1996 και Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Τεύχους Δημοπράτησης για την ανάδειξη του Φορέα Αναδόχου και Συμβούλου του Έργου: «Κινητού Σταθμού Τηλεπισκόπησης των Αέριων Ρύπων» της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος/ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 1996.
7. Διευθυντής του Τομέα της Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 1999-2000.
8. Αναπληρωματικό Μέλος της τριμελούς επιτροπής Φυσικής του ΔΙΚΑΤΣΑ, 2000-2002.
9. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και τον Έλεγχο Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2000-2002.
10. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ, 2003 -..
11. Μέλος του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας του ΕΑΠ, 2003-..
12. Μέλος της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΑΠ, 2003- ..
13. Πρόεδρος/Μέλος του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού προμήθειας του ΕΑΠ για αναπαραγωγή και παραγωγή Διδακτικού Υλικού, Πάτρα 2004-2006
14. Μέλος της Επιτροπής της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης και των Υπηρεσιών Πληροφόρησης του ΕΑΠ, 2004-....
15. Μέλος της Κριτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού της «Ψηφιακής Έκθεσης της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων», ΟΠΕΠ του ΥΠΠΟ, Αθήνα 2004.
16. Αναπληρωματικό Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΑΠ, Πάτρα 2004 -2007
17. Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανέγερση του Κτιρίου Διοίκησης του ΕΑΠ, Πάτρα 2006.
18. Μέλος της Επιτροπής του Έργου της εκτίμησης των πιστωτικών μονάδων (ECTS) των θεματικών ενοτήτων του ΕΑΠ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάτρα 2007.
19. Μέλος της Επιτροπής του Έργου του υποδείγματος του Diploma Supplement του ΕΑΠ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάτρα 2007.
20. Μέλος της Επιτροπής του Έργου της τροποποίησης του Κανονισμού των ΜΔΕ, Πάτρα 2007.
21. Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Επιθεώρησης για τη Διά Βίου Μάθηση "διαβίου" της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥπΕΠΘ, 2007.
22. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS/LLP για το ΕΑΠ, 2007 -..
23. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" της ΓΓΕΤ. Απόφαση της 59ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Δελφοί Νοέμβριος 2008-2009.
24. Υλοποίηση του ΜΔΕ Σχεδιασμός Φωτισμού -Πολυμέσα του ΕΑΠ, 2009.
25. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ, 2010.
26. Συντονιστής στη ΘΕ ΣΦΠ51 του ΜΔΕ Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα ΕΑΠ, 2011 -….
27. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του ΜΔΕ Ακουστικός Σχεδιασμός -Πολυμέσα του ΕΑΠ, 2011.
28. Συντονιστής, Κριτικός Αναγνώστης και Συγγραφέας των επιμέρους υποενοτήτων (ΣΦΠ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών", Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του ΕΣΠΑ, 2011.
29. Αναπληρωματικό Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΑΠ για την περίοδο 2010 -2013 (Φ.120.68/17/22635/B2-14-06-2011 τουΥΠΔΒΘ).
30. Πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού προμήθειας του ΕΑΠ για αναπαραγωγή και παραγωγή Διδακτικού Υλικού, Πάτρα 2012.