Ερευνητικά Προγράμματα

1. Clean Technology Demo Project, 1986. Ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεμέτρησης των αέριων ρύπων LIDAR.
2. ΠΕΝΕΔ. Εκπομπή ακτινοβολίας Λέιζερ με διφωτονική διέγερση των αλογονιδίων.
3. ΕΚΤ93. Η Μετρολογία στον Ελληνικό Χώρο.
4. ΠΕΝΕΔ. Μελέτη και εξομοίωση υβριδικού συστήματος μακρο- και μικροκυτταρικής δομής. Ανάπτυξη πρότυπων οπτικών αντηχείων.
5. LINGUA. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Τεχνικής Ορολογίας.
6. LINGUA. Ολοκλήρωση και Εφαρμογή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Τεχνικής Ορολογίας.
7. Tempus 94. Post Academic Course in Telematics in the Technical University of Bucharest.Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων τηλεμάθησης.
8. Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδος-Γερμανίας. Ανάπτυξη ενός εξ ολοκλήρου στερεού συστήματος λέιζερ.
9. Ανθρώπινα Δίκτυα 1995. Δίκτυο Τραπεζικής έρευνας. Μετρολογία και μονάδες μέτρησης.
10. Αυτοχρηματοδότηση. Αξιοποίηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Τεχνικής Ορολογίας.
11. NETHOLD MEDITERRANEAN 1997. Satellite Communications - Interactive TV in Greece.
12. Πρόγραμμα Κινητικότητας Εκπαιδευτικών Βραχείας Διάρκειας., ΥΠΕΠΘ 1997. Λέιζερ και Διδασκαλία της Φυσικής στο Λύκειο.
13. ΕΠΠΕΡ 1997. Δημιουργία κινητού σταθμού τηλεπισκόπησης των αέριων ρύπων με τη σύγχρονη τεχνολογία LIDAR. Οπτικές ίνες και λέιζερ.
14. Επαναπροσανατολισμός Κατεύθυνσης και Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
15. Πρόγραμμα Κινητικότητας Εκπαιδευτικών Βραχείας Διάρκειας., ΥΠΕΠΘ 1998. Εισηγητής σε θέματα οπτικών τεχνολογιών. Υπουργείο Παιδείας, Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.1. Παραγωγή σύγχρονου διδακτικού υλικού & αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφόρησης.
16. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. Πρόγραμμα Μέσης Διάρκειας για Εκπαιδευτικούς 1999. Φυσική και οπτικές τεχνολογίες.
17. Διακρατικές Ελλάδος-Ρουμανίας.The increasing of safe quality produced by electrostatic spraying of pesticides - development of the dynamic and electrohydrodynamic spraying techniques.
18. Καραθεοδωρή 2001. Μελέτη των αέριων αερολυμάτων σε μια αστική περιοχή. Η περίπτωση της Αθήνας.
19. 02ΠΡΑΞΕ217, ΓΓΕΤ. Ανάπτυξη ακτινοβολίας λέιζερ υπεριώδους ακτινοβολίας.
20. ΕΠΕΑΕΚ 2003. Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Τμημάτων ΑΕΙ.
21. ΕΠΕΑΕΚ 2004. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ως Ιδρυματικός Υπεύθυνος).
22. Εντατικό Πρόγραμμα IP-ERASMUS, ΙΚΥ, 2008-2014.
23. Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΕΠΕΔΒΜ, 2009-2013.
24. Erasmus-Leonardo daVinci, LEAN manufacturing and marketing for graphic media, 2011-2013.
25. COST ES1204, Member of Committee, LoNNe, 2012-2015.