Επιστημονικές Εργασίες

Α. Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, Αναφορές και Τεχνικές Εκθέσεις
1. D.Zevgolis; Ph.D. Thesis, University of Kaiserslautern, 1981. "Untersuchung inelastischer Stossprozesse in Alkali-Dampfen mit spektral- und zeitaufgeloster Laserspektroskopie".
2. J.Pfaff,M.Stock,D.Zevgolis; Chemical Physics Letters 65[1979]310. "Transition Dipole Moment of NaK and its Dependence upon internuclear Distance".
3. D.Eisel,D.Zevgolis,W.Demtroder; Journal of Chemical Physics 71[1979]2005. "Sub Doppler Laser Spectroscopy of NaK Molecules".
4. W.Demtroder,D.Eisel,M.Raab,D.Zevgolis; Journal of Molecular Structure 59[1980]281. "Sub Doppler Laser Spectroscopy of small molecules".
5. J.Helmcke,D.Zevgolis,B.Yen; Applied Physics B28[1982]83. "Observation of high contrast, ultranarrow optical Ramsey fringes in saturated absorption utilizing four interaction zones of travelling waves".
6. Helmcke, D. Zevgolis,J.J. Snyder; PTB-Jahresbericht[1982]112. "Longitudinale Anregung im Atomstrahl fur optische Frequenznormale".
7. D.Zevgolis; PTB-Jahresbericht[1982]113. "Auswertung von Absorptionsprofilen in der hochstauflosenden Laser-spektroskopie".
8. J.J.Snyder,J.Helmcke,D.Zevgolis; Applied Physics B32[1983]25. "Longitudinal Ramsey fringes spectroscopy in a Ca beam".
9. J.J.Snyder,J.Helmcke,D.Zevgolis,M.Glaser; in Laser Spectroscopy VI[1983]108, Springer Verlag in Opt. Sciences vol.40. "Longitudinal Ramsey fringes spectroscopy in an atomic beam".
10. C.Fotakis,D.Zevgolis,T.Efthimiopoulos; Chemical Physics Letters 110[1984]73. "Multiphoton excitation of CS2 with a narrow band tunable KrF excimer laser".
11. Helmcke,D. Zevgolis,M. Glaser; PTB-Jahresbericht[1981]114. "Beobachtungen von optischen Ramsey-Resonanzen mit laufenden Wellen im Ca-Atomstrahl".
12. D.Zevgolis; Technica Chronica, Section B vol.5[1985]131. "Up to Date Definition and Precision of the Meter".
13. P.Papagiannakopoulos,D.Zevgolis; in Advanced in Chemical Reaction Dynamics, Reidel Publ.[1986]475. "Laser emission at 502nm induced by KrF laser Multiphoton Dissociation of HgBr2".
14. D.Zevgolis; Revue Roumanie de Physique, Tome 32,1-2[1987]205. "Collision-induced processes of Na2 molecules in excited states and in groundstate".
15. D.Zevgolis,P.Papagiannakopoulos; Journal of Physical Chemistry 92[1988]4654. "KrF Multiphoton Dissociation of HgBr2".
16. T. Efthimiopoulos, D.Zevgolis and LIDAR & Pollution Monitoring Research Team; European Commission, DGE, Clean Technology Demonstration Project Technical Final Report B-01-52, Sept. 1989 "Measurements of Atmospheric Pollution Using Lasers".
17. B.Bieniak,H.Paulus,D.Zevgolis,W.Demtroder; Annalen der Physik 48,1-3[1991]15. "Lifetime measurements of selectively excited molecular levels".
18. N.Schlumpf,V.L.Telegdi,A.Weis,D.Zevgolis,L.Zhao; in laser spectroscopy IX[1989], Academic Press(1989)338 ed. by M.S.Feld. "Towards a field-free measurements of parity violation in atomic casium"
19. N.Schlumpf,V.L.Telegdi,A.Weis,D.Zevgolis,L.Zhao; Journal of Physics B,24 [1991] 2687. "Intensity dependent polarisation correlations in the field-free 6S-7S-15P Two-photon transition of Cs".
20. D.Zevgolis and LINGUA Research Team; European Commission, Task Force, Bureau LINGUA. Technical Report 93-03/0961/GR III. & Technical Report 94-03/1528/GR III ext.2. "BILECTION: a Greek-German Database in Technical Terminology".
21. S.Kotsopoulos. D. Zevgolis S. Photopoulos, T. Seceleanu; Programme Tempus, Final Report Gr-Ro, Sept 1995. "Development of a Multimedia-based Teleworking Educational System".
22. H.D.Kambezidis,A.B.Sipsas,D.Zevgolis; Fresenius Environmental Bulletin No.4 [1995] 327. "The temperature field at a location within Athens urban area under sea breeze conditions".
23. D.Zevgolis and PENED Research Team; General Secretariat of Research and Technology, Ministry of Development (GSRT). Technical Report PENED 91ED126, June 1996. "Laser action from HgX induced by UV laser radiation multiphoton Dissociation of Mercury Halides (X=Br,Cl,I)".
24. D.Zevgolis and LIDAR Research Team; Ministry of Environment, City Planning and Public Works (MEPPC/CAPN). α)Technical Report LID/1-6.96, June 1996. "On the Technical General Specifications: Implementation of a Mobile Station for the Remote Sensing of Air Pollutants using the advanced LIDAR Technology". β)Final Report LID/2-10.96, October 1996. "Establishment of a Mobile Station for Remote Sensing Measurements of Air Pollution using the Advanced LIDAR Technology". Call for submitting bidders of the project: "Establishment of a Mobile Station for Remote Sensing Measurements of Air Pollution using the Advanced LIDAR Technology". γ) LID/3,4-10.96, October 1996. An extended Abstract (English version) on: "Establishment of a Mobile Station for Remote Sensing Measurements of Air Pollution using the Advanced LIDAR Technology". LID/5-10.96, October 1996.
25. D.Zevgolis and Research Team; General Secretariat of Research and Technology, Ministry of Development (GSRT). Technical Report Gr-D/1995-97/, March 1997. "An Investigation of a solid-state-laser".
26. T.Efthimiopoulos,D.Zevgolis,J.Katsenos,D.Zigos; Proceedings of SPIE, Vol.3423 [1997] 68. "A study of the laser (B2Σ-Χ2Σ)HgBr induced by UV laser multiphoton dissociation of HgBr2. Measurements and experimental results".
27. H.Kambezidis,T Efthimiopoulos,G Ehret,S Kotsopoulos,D.Zevgolis et al.; Proceedings of SPIE, Vol.3423[1997]262. "Advanced-technology-laser-aided air pollution monitoring in Athens: The Greek Differential Absorption LIDAR".
28. S.Kotsopoulos. D. Zevgolis and PENED Research Team; General Secretariat of Research and Technology, Ministry of Development (GSRT). Technical Report HCMS-SIM-1/30.3.1997, March 1997. "On the Investigation of Design Parameters of a Mobile Radio-Telephone System with non-homogeneous Cellular Structure".
29. W. Demtroder, A. Kamal, E. Mehdizadeh, G. Persch, Th. Weyh, D.Zevgolis; in Ultrafast Dynamics of Quantum Systems. Physical Processes and Spectroscopic Techniques. Ed. B. di Bartolo. NATO Advanced Institute Series (ASI), Series B, Physics Vol.372. Erice 1997 (Plenum Press, NY 1998). "Time Resolved Molecular Spectroscopy and Molecular Dynamics", p.73.
30. H Kambezidis, D Zevgolis, St Kotsopoulos, T Efthimiopoulos, G Ehret et al.; Fresenius Environmental Bulletin 7(1998)238. "Enviromental managment in Athens with the use of the advanced-LIDAR technique".
31. H Kambezidis, AD Adamopoulos, NK Sakellariou, FB Topalis, AA Kanellias, VD Petrova, D Zevgolis; Fresenius Environmental Bulletin 7(1998)20. "Atmospheric chemistry and climate changes monitoring by a simple passive system".
32. AD Adamopoulos, H Kambezidis, D Zevgolis; Fresenius Environmental Bulletin 7(1998)515. "Validation of Wien's law in the atmosphere under cloudy skies".
33. AD Adamopoulos, H Kambezidis, D Zevgolis, FB Topalis, V Djepa; . Fresenius Environmental Bulletin 7(1998)717. "Atmospheric optical properties during summer days in Athens".
34. H.Kambezidis, D.Zevgolis, T Efthimiopoulos, ,S Kotsopoulos, G Economou, AD Adamopoulos; Proceedings of SPIE, Vol.3821[1999]29. "Use of the LIDAR Technique in the Air Quality Management in an Urban Area".
35. AD. Adamopoulos, H. Kambezidis, D. Zevgolis, FB. Topalis; Fresenius Environmental Bulletin 9(2000)201-208. "Estimation of total ozone column over Athens using ground-based beam solar irradiance measurements".
36. H. Kambezidis, AD. Adamopoulos, D. Zevgolis; Atmospheric Research 54(2000) 223. "Case studies of spectral atmospheric transmittance in the ultraviolet and visible regions in Athens, Greece. I: Total transmittance".
37. H. Kambezidis, AD. Adamopoulos, D. Zevgolis; Atmospheric Research 54(2000) 233. "Case studies of spectral atmospheric transmittance in the ultraviolet and visible regions in Athens, Greece. II: Aerosol transmittance".
38. H. Kambezidis, AD. Adamopoulos, D. Zevgolis; Pure & Applied Geophysics 158(2001) 821. "Determination of Angstrom and Schuepp's parameters from ground-based spectral measurements of beam irradiance in the ultraviolet and visible spectrum in Athens, Greece".
39. AD. Adamopoulos, H. Kambezidis, D. Zevgolis; Balkan Physics Letters, Special Issue 2001. "Total Atmosphertic Transmittance Monitoring from Ground-Based Spectral Measurements of Beam Irradiance". Ειδική έκδοση σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου pdf.
40. HD. Kambezidis, Th. Oikonomou, D. Zevgolis; Lighting Res. Technol. 34,4 (2002) p.297. "Daylight climatology in the Athens urban environment: Fluidance for building designers".
41. AD. Adamopoulos, HD. Kambezidis, D. Zevgolis; Fresenius Environmental Bulletin 11(8) [2002] 480-483. "Case Studies of Atmospheric turbidity in Athens, Greece: comparison between summer and winter".
42. AD. Adamopoulos, H. Kambezidis, D. Zevgolis; Fresenius Environmental Bulletin 11(2002) 484-487. "Case Studies of Total NO2 column in the Atmosphere of Athens, Greece: Comparison between Summer and Winter".
43. D. Anestopoulos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persefonis, D. Zevgolis et al.; Proceedings of SPIE, Vol.5131 [2003]43. "Study of Electro-Optic Effects in Organic Chromophores by use of a Waveguide Geometry".
44. S. Louvros, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; Proceedings of SPIE, Vol.5131 [2003]249. "A Study of LED's Response in Optical Telecommunication Networks using DPWM Access Technique".
45. S. Louvros, A. Iossifides, G. Economou, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; IEEE Photonics Technology Letters Vol16(2) [2004] 455-457. "Time Domain Modelling and Response Characterization Issues of Polymer Optical Fibers".
46. G. Giavis, HD. Kambezidis, N. Sifakis, Z. Toth, D. Zevgolis; Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics 67[2004]1524-1532. "Cases of Aerosol Optical Depth in the Athens Area, Greece".
47. AD. Adamopoulos, HD. Kambezidis, D. Zevgolis; Pure & Applied Geophysics 162[2005] 409-431. "Total Atmospheric Transmittance in the Ultraviolet and Visible Spectrum in Athens, Greece".
48. AD. Adamopoulos, HD. Kambezidis, D. Zevgolis; Pure & Applied Geophysics 162[2005] 625-647. "Spectral Aerosol Atmospheric Transmittance in the Ultraviolet and VisibleSpectra in Athens".
49. G. Giavis, HD. Kambezidis, N. Sifakis, Z. Toth, D. Zevgolis; Atmospheric Research 78[2005] 79-92. "Diurnal Variation of the Aerosol Optical Depth for two Distinct Cases in the Athens Area, Greece".
50. .Giavis, HD. Kambezidis, C. Gueymard, S. Likoudis, D. Zevgolis; Enviromental Modeling and Software 2006 (submitted). "Retrieval of the Solar Spectrum from Spectral Irradiance Measurements at Distinct Wavelengths".
51. N. Merlemis, D. Zevgolis; "Wavelength Division Multiplexing Technologies and their Applications", Chapter IV in Handbook of Research on Heterogeneous Next Generation Networking: Innovations and Platform (http://www.igi-pub.com/reference/details.asp?id=8264) ed. by K Ioannou, St. Kotsopoulos, IGI Global 2008.
52. A. Pigiaki, D. Zevgolis, HD Kambezidis; "Multimedia Application fro Teaching the basics of Lighting in Physics Classes", Il Nuovo Cimento, Vol. 33, CN 3 (2010)p.97-101.
53. B. Kasselouri, H. Kambezidis, P. Konidari, D. Zevgolis; "Environmental, economic and social aspects of the electrification on the non-interconnected islands of the Aegean Sea", Energy Procedia (2011), Volume 6, pages 477-486.
54. P. Konidaris, B. Kasselouri, H. Kambezidis, D. Zevgolis; "Structure and evaluation of policy-mix scenarios for RES-E penetration in Greece and Romania", The International Journal, to be submitted 2012.
55. Chrysoula Gatsou, Anastasios Politis, Dimitrios Zevgolis; "Text vs Visual Metaphor in Mobile Interfaces for Novice User Interaction", Social Shaping of Digital Publishing: Exploring the Interplay Between Culture and Technology - Proceedings of the 16th International Conference on Electronic Publishing. Edited by Ana Alice Baptista, Peter Linde, Niklas Lavesson, Miguel Abrunhosa de Brito (2012) 125. http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=30613

Β. Παρουσιάσεις Επιστημονικών Εργασιών σε Συνέδρια
1. J. Pfaff, M. Stock, D. Zevgolis, W. Demtroder; 14th Int. Conf. of the German Assoc. of Physicists. Munich 1978, Verh.DPG 4[1978]513. "Das Ubergangsmoment im D-X System von NaK".
2. D. Zevgolis, W. Demtroder; 15th Int. Conf. of the German Assoc. of Physicists. W.Berlin 1979, Verh.DPG 2[1979]558. "Messung von inelastischen Querschnitten fϋr Atom-Dimere Stoβen in Alkali-Dampfen".
3. W. Demtroder, D. Eisel, M. Raab, D. Zevgolis; Invited paper presented at the XIVth European Congress on Molecular Spectroscopy, Frankurt 1979, Modern Trends, vol.8, Elselvier scientific publ.Co. 1980. "Sub Doppler Laser Spectroscopy of small molecules".
4. J. Helmcke, D. Zevgolis, B.U. Yen; 18th Int. Conf. of the German Assoc.of Physicists. Wϋrzburg 1982, Verh.DPG 4[1982]467. "Hochstauflosende optische Ramsey Resonanzen mit laufenden Wellen im Ca-Atomstrahl".
5. J. Helmcke, J.J. Snyder, D. Zevgolis; 19th Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Regensburg 1983, Verh.DPG 3[1983]459. "Gessattigte Absorption der longitudinal Anregung im Atomstrahl".
6. J. Helmcke, J.J. Snyder, D. Zevgolis; 3rd Symp. Frequency Standards & Metrology. Aussois. 1981. J. de Physique c8[1981]. "Optical Ramsey fringes in a Ca-beam".
7. J. Helmcke, J.J. Snyder, D. Zevgolis; Conf. on Precision Electr. Measurements (CPEM'82). Colorado. 1982. "High resolution of optical Ramsey Resonance by means of four travelling waves in a Ca-beam".
8. J. Helmcke, J.J. Snyder, D. Zevgolis; 12th Int. Quantum Electronics Conference. Munich 1982. "Observation of high contrast, ultranarrow optical Ramsey fringes in saturated absorption utilising four interaction zones of travelling waves".
9. C. Fotakis, D. Zevgolis, P. Papagiannakopoulos, T. Efthimiopoulos; 3rd Int. Conf. on Multiphoton Processes. Heraklion Crete. 1984. "Multiphoton Excitation of CS2 with a narrow-band KrF laser".
10. D. Zevgolis; Workshop on laser spectroscopy. Tutzing 1984. "Laser studies in reaction Kinetics".
11. D. Zevgolis, W. Demtroder; 21nd Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Bayreuth 1985, Verh.DPG 4[1985]854. "Stoβprozeβe im elektr. Grundzustand des Na2 Molekuls".
12. D. Zevgolis; 2nd Int. Conf. Trends in Quantum Electronics. Bucharest. 1985. "Collision induced processes of Na2 molecules in excited states and in groundstate".
13. D. Zevgolis; Annual Meeting of Greek experts on laser Physics. Colymbari Chania. 1985. "Spectroscopic studies of an optically pumped dimer laser".
14. T. Efthimiopoulos, D. Zevgolis; Annual Meeting of Greek experts on laser Physics. Colymbari Chania. 1985. "Generation of coherent tunable VUV Radiation".
15. D. Zevgolis, P. Papagiannakopoulos; 2nd Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Heidelberg 1986, Verh.DPG 4[1986]666. "Untersuchung der Photodissociation des HgBr2 durch KrF Laser Multiphoton Anregung".
16. D. Zevgolis, P. Papagiannakopoulos; 9th Int. Symposium on Gas Kinetics. Bordeaux. 1986. "HgBr(B-X) Fluorescence Emission induced by KrF laser".
17. D. Zevgolis, P. Papagiannakopoulos; Annual Meeting of Greek experts on laser Physics. Patras. 1986. "Spectroscopic studies of HgBr2".
18. P. Papagiannakopoulos, D. Zevgolis D. Zevgolis, P. Papagiannakopoulos; Annual Meeting of Greek experts on laser Physics. Patras. 1986. "KrF induced Decomposition of Nitrocompounds".
19. D. Zevgolis, P. Papagiannakopoulos, J. Lazarou; 23rd Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Gottingen 1987, Verh.DPG 4[1987]558. "KrF-Laser Zweiphotonenanregung und Dissoziation von HgBr2".
20. Ch. Christou, Ch. Bacharidis, D. Zevgolis, T. Efthimiopoulos; Annual Meeting of Greek experts on laser Physics. Ioannina. 1987. "Remote Detection of laser induced Fluorescence".
21. D. Zevgolis, P. Papagiannakopoulos; 3rd Int. Conf. Trends in Quantum Electronics. Bucharest. 1987. "Studies of HgBr fluorescence emission induced by KrF excitation".
22. Weis, J. Hoffnagle, N. Schlumpf, VL. Telegdi, D. Zevgolis, L. Zhao; 11th Int. Conf. on Atomic Physics. Paris. 1988. "Saturation-dependent Polarisation Correlations in an M1-E1 two-Photon transition".
23. Weis, J. Hoffnagle, N. Schlumpf, VL. Telegdi, D. Zevgolis, L. Zhao; 9th Int. Conf. on laser spectroscopy. Bretton Woods NH. 1989. "Towards a field-free measurements of parity violation in atomic cesium".
24. D. Zevgolis, P. Razis; Annual Meeting of Greek experts on laser Physics, Athens. 1989. "An Experiment for Measuring Parity Violation in Atomic Cesium".
25. Weis, N. Schlumpf, VL. Telegdi, D. Zevgolis, L. Zhao; 26th Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Munich 1990, Verh.DPG 4[1990]. "Suche nach der Paritatsverletzung in Casium Atomen".
26. D. Zevgolis; Annual Meeting of Greek experts on laser Physics. Heraklion Crete. 1990. "The first results in a field-free parity violation experiment".
27. S. Kotsopoulos, D Lymberopoulos, D Zevgolis; European Conference "DSP-The Enabling Technology for Communications. Amsterdam. 1993. "Integration of a new Teleworking Mobile Radio Communication Service for Medical Applications".
28. S. Kotsopoulos, H. Kambezidis, D. Zevgolis; IEE 9th Int. Conf. on Antennas and Propagation. Eindhoven Netherlands. 1994. "Application of Efficient RF Modelling to Wireless Dispatch Systems".
29. D. Zevgolis, S. Kotsopoulos, H. Druxes; 30th Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Duisburg 1994, Verh.DPG 1[1994]40. "A Multimedia-based Electronic Dictionary".
30. S. Kotsopoulos, D. Zevgolis, D. Lymberopoulos, V. Zoupas, G. Anastassopoulos; International Conf. on Applications of Photonic Technology, Sensing & Communications. ICAPT 94, Ontario Canada. 21-23 June 1994."A Prototype User Interface for Medical Multimedia Application in Computer-Aided Optical Endoscopy".
31. D. Lymberopoulos, S. Kotsopoulos, J. Garantziotis, G. Kokkinakis, D. Zevgolis; Int. Conf. on Applications of Photonic Technology, Sensing & Communications. ICAPT 94. Ontario Canada. 21-23 June 1994. "Image Processing on Compressed Medical Data in Optical Communications Networks".
32. S. Kotsopoulos, D. Zevgolis, K. Pantazopoulos, D. Lymberopoulos, V. Zoupas; World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Rio de Janeiro Brazil. 21-26 August 1994. "Intergration of a new hybrid PACS using microcellular Radio Communication Technology in the 40GHz Region".
33. S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; SPIE'95 Int. Conf. on Beam Control, Diagnostics, Standards and Propagation. San Jose CA. 1995. "Investigation of the Factors Affecting the Sensitivity Threshold Level of Laser Receiving Systems".
34. S. Kotsopoulos, J. Katsenos, D. Zevgolis, G. Apostolopoulos, G. Afratis; Technical Chamber of Greece, Athens, 23- 24 March, 1995. "On the technical evolution of the Cellular Mobile Radio Telephony and the caused effects due to the propagation at 900 MHz".
35. S. Kotsopoulos, H. Kambezidis, D. Zevgolis; IEE 5th Int. Conf. on Telecommunications. Brighton UK. 1995. "Implemantation of a new Teleworking Communication Platform to support services on Agro-Biotechnological Applications".
36. D. Zevgolis, S.Kotsopoulos, D. Karaboulas; 5th Int. Conference on Advances in Communication and Control - COMCON 5. Chania-Crete, Greece, 26-30 June 1995. "A new multimedia-based electronic dictionary of technical automobile terminology for use in an organized distributed private enterprise's telecommunication network".
37. J. Georgiou, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; 2nd Conf. on Sound, Image and multimedia, University of Patras. Dec.1995. "Development and Implementation of an electronic multimedia dictionary of technical terms".
38. J. Katsenos, D. Zevgolis, D. Zigos, T. Efthimiopoulos; 31st Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Jena 1996, Verh.DPG 3[1996]. "Gaussian beam propogation software for a lens system".
39. D. Zigos, T. Efthimiopoulos, J. Katsenos, D. Zevgolis; 31st Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Rostock 1996, Verh.DPG 1[1996]620. "Laser action from (B-X)HgBr induced by UV laser Multiphoton Dissociation of HgBr2".
40. S. Kotsopoulos, H. Kambezidis, D. Zevgolis, D. Karaboulas, A. Doukas; 5th Int. Conf. Atmospheric Sciences and Applications to Air Quality. Seattle Washington. 1996. "On the Implemantation of a New Technological Teleworking Communication Platform, to study, Investigate and Control the Parameters Affecting the Agricultural and Atmospheric Pollution during Large-Scale Pesticide Spraying Procedures in Agricultural Fields of Open Air Cultivations".
41. D. Karaboulas, A. Doukas, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; Conference on Circuits, Systems and Computers, Hellenic Naval Academy. Athens. 15-17 July 1996. "TELEWORK LABNET: The new era in Distant Training. An Application to the Technical Education".
42. J. Katsenos, D. Karaboulas, A. Doukas, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; Int. Workshop on Mobile Communications. Thessaloniki. 19-20 September 1996. "On the experimental testing of the single mode laser diode at 840nm for implementing low cost microcellular optical tranceivers".
43. T. Efthimiopoulos, H. Kambezidis, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; Workshop on Lidar Technology. Glyfada Athens. 25 September 1996. "On the creation of a mobile Remote-Sensing Station for the atmospheric pollutants in Athens".
44. PM Gogou, D. Karaboulas, A. Doukas, L. Panagiotopoulos, N. Gioldasis, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis, H. Kambezidis; 8th Hellenic Conf. in Plant Pathology, HPP Society. Crete. October 1996. "On the organization of large scale agricultural experiments: Soil and microclimate data collection and processing using the tele information's specilized services and tools".
45. D. Zevgolis, H. Kambezidis, S. Kotsopoulos, T. Efthimiopoulos, G Economou, A. Adamopoulos, PM Gogou, A. Doukas, D. Karaboulas, J. Katsenos; Workshop on Environment, Development and Civilization, University of Patras. November 1996. "The contribution of a Mobile Remote-Sensing Station on the Management of the Air Quality".
46. D. Zevgolis, H. Kambezidis, S. Kotsopoulos, T. Efthimiopoulos, G Economou, A. Adamopoulos, PM Gogou, A. Doukas, D. Karaboulas, J. Katsenos; Workshop on Environment, Development and Civilization, University of Patras. November 1996. "Implementation of a Mobile Remote-Sensing Station of Air Pollutants using the LIDAR Technique".
47. Doukas, T. Efthimiopoulos, PM Gogou, H. Kambezidis, D. Karaboulas, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; 32nd Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Munich 1997. Verh. DPG 4[1997]522. "On the Technical Specifications of an Advanced-Technology Laser Aided Air Quality Measuring DAS System".
48. J. Katsenos, A. Doukas, D. Karaboulas, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; 2nd Int. Greek-Italian Conf. on New Laser Technologies and Applications. Anc. Olympia. June 1997. "Study of construction of a Littrow external Semiconductor Laser Cavity operating at 840nm region for use in microcellular mobile radio telephony".
49. Doukas, G. Economou, T. Efthimiopoulos, PM Gogou, H. Kambezidis, D. Karaboulas, J. Katsenos, C. Kosmidis, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; 2nd Int. Greek - Italian Conf. on New Laser Technologies and Applications. Anc. Olympia. June 1997. "The Greek Differential Absorption LIDAR".
50. D. Karaboulas, A. Doukas, J. Katsenos, S. Kotsopoulos, G. Karagiannidis, K. Pantazopoulos, D. Zevgolis,A. Zygouris; 2nd Int. Greek-Italian Conf. on New Laser Technologies and Applications. Anc. Olympia. June 1997. "The need of using fiber optics lines in order to support advanced teleworking services".
51. D. Zigos, T. Efthimiopoulos, D. Zevgolis, J. Katsenos; 2nd Int. Greek-Italian Conf. on New Laser Technologies and Applications. Anc. Olympia. June 1997. "A Study of the laser action from (Β-Σ)HgBr induced by UV laser Multiphoton Dissociation of HgBr2. Measurements and experimental results".
52. J. Katsenos, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; Int. Conf. of PhD Students, University of Miskolc. Hungary. August 1997. "On the specifications of the UMTS system: maximalization of the radio coverage service area using cost effective optical transceivers based on the appropriate hybrid network requirements".
53. Doukas, T. Efthimiopoulos, PM Gogou, H. Kambezidis, D. Karaboulas, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; Int. Conf. of PhD Students, University of Miskolc. Hungary. August 1997. "Specifications and Requirements of a new LIDAR System suitable for the optimum air pollution management. An application to the Athens Geographical Area".
54. H. Kambezidis, A. Adamopoulos, T Muneer, D. Zevgolis; Solar World Congree of ISES. Taejon Korea. August 1997. "Validation of a new all-sky solar spectral radiation".
55. H. Kambezidis, D. Zevgolis, S. Kotsopoulos, T. Efthimiopoulos; 9th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on life in the Mediterranean Region, MESAEP S. Angello di Sorento Italy. October 1997. "Environmental managment with the use of the advanced-technology-LIDAR technique in Athens".
56. J. Katsenos, D. Karaboulas, A. Doukas, A. Tsioublekos, C. Papadimitropoulos, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; 33rd. Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Konstanz 1998, Verh. DPG 2[1998]203. "Design Parameters and Measurements of a Littrow grating LD-Cavity for use in advanced optical Telecommunication Systems".
57. HD Kambezidis, AD Adamopoulos, NK Sakellariou, FB Topalis, D Zevgolis et al.; 9th Int. Symposium on "Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region", S. Agnello di Sorento, Italy, 4-9 October 1997. "Atmospheric chemistry and climate changes monitoring by a simple passive system".
58. S.Kotsopoulos, D.Zevgolis, G.Karagiannidis, D.Karaboulas, A.Doukas; Int. Conf. on Naval Technology for the 21st Century. June 29-30, 1998. "H-DEC-TELNET: A new Proposed Wide Area Hybrid DECentrilized TELecommunication NETworking Platform for the Upgration of the Ship-to-Shore Multi-servicing Activities".
59. AD Adamopoulos, H Kambezidis, D Zevgolis, FB Topalis, V. Djepa; EuroSun98. Portoroz Slovenia. 14-17 September 1998. Proc. EuroSun98 2nd ISES Europe Solar Congress, Gotzberger A. & Krainer A (Eds), pp.I.1.1. 1-7, The Franklin Company Consultans Ltd. "Aerosol optical thickness through modified Langley-plots in the atmosphere of Athens".
60. AD Adamopoulos, H Kambezidis, D Zevgolis, FB Topalis, V. Djepa; EuroSun98. Portoroz Slovenia, 14-17 September 1998. Proc. EuroSun98 2nd ISES Europe Solar Congress, Gotzberger A. & Krainer A (Eds), pp.I.1.2. 1-7, The Franklin Company Consultans Ltd. "Variability of optical thickness in the atmosphere of Athens".
61. AD Adamopoulos, H Kambezidis, D Zevgolis, FB Topalis, V Djepa; Proc 4th Hellenic Conf. on Meteorology-Climatology-Atmospheric Physics, Vol1 (1998) 313. Athens 22-25 September 1998. Proc. Vol.2,pp.313-318. "The impact of Ethesian winds on atmospheric optical spectral properties during cloudless summer days in Athens".
62. H Kambezidis, AD Adamopoulos, V. Djepa, D Zevgolis, FB Topalis; 7th Int. Conf. ENVIROSOFT98 on Development and applications of computer techniques to enviromental studies. Las Vegas, USA 10-12 November 1998. "A radiative model based on multispectral direct solar radiation measurements".
63. AD Adamopoulos, G Economou, T Efthimiopoulos, H Kambezidis, S Kotsopoulos, D Zevgolis. Int. Symposium on Industrial Lasers & Inspection and ENVIROSENSE. Munich, 14-18 June 1999. "Use of LIDAR Technique in the Air Quality Management of an Urban Area".
64. D. Zevgolis; Workshop for new Products and Applications in the Region of WS Greece, Development Enterprise of Achaia Prefecture (NEA), Patras. November 1999. "Advanced Technologies for Enviromental studies".
65. H. Kambezidis, AD. Adamopoulos, D. Zevgolis; ISES-1999, Solar World Congress, 4-9 July, Jerusalem, Israel. [1999] "A comparison of spectral total atmospheric transmission between summer and winter in Athens, Greece".
66. L Letsas, G Economou, D Zevgolis. 14th Int. Conf. on Optical Fiber Sensors. Venice 11-13 October 2000. "Analysis of a Differential Fiber Bragg Grating Self-Demodulation Technique".
67. AD Adamopoulos, H Kambezidis, D Zevgolis, FB Topalis; 1st Hellenic Conf. on New Technoligies. Athens 11-12 December 2000. "Μελέτη της Μεταβολής της Ατμοσφαιρικής Θόλωσης από Φασματικές Μετρήσεις Ηλιακής Ακτινοβολίας".
68. S Louvros, S Kotsopoulos, G Economou, D Zevgolis; 36. Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Bremen 2001, Verh. DPG 2[2001]203. "Examination of Optical Response of LED in Applied Electrical Signals".
69. AD Adamopoulos, H Kambezidis, D Zevgolis; 1st Hellenic-Turkish Int. Physics Conference, Bodrum-Kos Sept. 10-15, 2001. "Total Atmospheric Transmittance Monitoring from Ground Based Spectral Measurements of Beam Irraniance".
70. S Louvros, S Kotsopoulos, G Economou, D Zevgolis; 1st Hellenic-Turkish International Physics Conference, Bodrum-Kos July 2001. "An Examination of Multiple Access Technique for LED Communications Using Source Coding Schem ".
71. L Letsas, G Economou, D Zevgolis; 1st Hellenic-Turkish International Physics Conference, Bodrum-Kos Sept. 10-15, 2001. "A Simple Fiber Bragg Grating Demodulation Technique for Dynamic Strain Signals".
72. KF Klein, S Doris, D Zevgolis, H Poisel, O Ziemann, M Loch; POF 2001 International Conference, Amsterdam Sept. 27-31, 2001. "Attenuation Measurements on Graded Index POF". Post-deadline paper.
73. AD Adamopoulos, HD Kambezidis, D Zevgolis; 11th Int. Conf. "Env. Pollution and its impact on life in the Mediterranean region", 6-10 October 2001, Limassol, Cyprus. "Case studies of the atmospheric turbidity in Athens, Greece: comparison between summer and winter".
74. AD Adamopoulos, HD Kambezidis, D Zevgolis; 11th Int. Conf. "Env. Pollution and its impact on life in the Mediterranean region", 6-10 October 2001, Limassol, Cyprus. "Case studies of the total NO2 column in the atmosphere of Athens, Greece: comparison between summer and winter".
75. D Anestopoulos, V Giannetas, P Persefonis, D Zevgolis; 37. Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Leipzig 2002, Verh. DPG 4[2002]52. "Electrooptic characterization of DR1 doped PMMA films by use of waveguide sample geometry".
76. S. Louvros, S.Kotsopoulos, G.Economou, D.Zevgolis, I.Panoutsopoulos, K.Ioannou; Int. Conf. On Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, 15-17th July 2002, Staffordshire. "On the Qualitative Calculation of LED's Optical Bandwidth".
77. S. Louvros, S.Kotsopoulos, G.Economou, A. Iossifidis; 3rd Greek-Italian Intern. Conf. "New Laser Technologies and Applications", Patras, 5-8 September 2002. "A study of LED's Response in Optical Telecommunication Networks using Plastic Optical Fibers (POF) and DPWM Access Technique".
78. S. Doris, KF. Klein, H. Poisel, D. Zevgolis, O. Zieman; 3rd Greek-Italian Intern. Conf. "New Laser Technologies and Applications", Patras, 5-8 September 2002. "POF Attenuation Measurements with Selective Excitation".
79. D. Anestopoulos, V. Giannetas, P. Persefonis, G. Tsigaridas, D. Zevgolis; 3rd Greek-Italian Intern. Conf. "New Laser Technologies and Applications", Patras, 5-8 September 2002. "Study of Electrooptic Effects in Organic Chromophores by use of a Wavefuide Geometry".
80. HD Kambezidis, G Giavis, D Zevgolis; 3rd Greek-Italian Intern. Conf. "New Laser Technologies and Applications", Patras, 5-8 September 2002. "Laser beam absorption by atmospheric gases in the IR spectrum".
81. AD Adamopoulos, HD Kambezidis, D Zevgolis, G Giavis; 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. Ioannina, 25 -28 Sept 2002. "Μελέτη του μεγέθους των αερολυμάτων από φασματικές μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας".
82. D. Zevgolis, S. Kotsopoulos, H. Kambezidis; 38. Int. Conf. of the German Assoc. Physicists. Augsburg 2003, Verh. DPG [2003]. "On the Impementation of a New Multimedia Service for 3G Wireless Communication Networks".
83. AD Adamopoulos, HD Kambezidis, D Zevgolis, G Giavis; 1st Int. Conf. Of Experts on Measurements and Modelling of Solar Radiation: Challenges for the 21st Century. Εdinbourgh, 15-16 September 2003. "A case study of particle size in the atmosphere of Athens, Greece, retrieved from solar spectral measurements".
84. D. Zevgolis, S. Kotsopoulos; 8th Workshop of Multimedia in Physics Teaching & Learning (MPTL8), Prague 14-16 September 2003. "Implementation of a New Authoring Tool to provide Distance Educational Courses over 2.5G Wireless Telecommunication Platform".
85. D. Zevgolis; 2nd Panhellenic Conference on Modern Technology -Trends in Medicine, Patras 22-27 June September 2004. "Advanced Laser Technology on the Management of the Air Pollution".
86. D. Zevgolis, S. Kotsopoulos; 9th Workshop of Multimedia in Physics Teaching & Learning (MPTL9), Graz 9-11 September 2004. "Satellite Services to support e-learning Activities".
87. G. Giavis, H. Kambezidis, D. Zevgolis, S. Likoudos; CIE Symposium 05, Athens, May 2005. "Aerosol Influence on Direc -Beam Solar Irradiance in the Urban Environment of Athens ".
88. D. Zevgolis, S. Kotsopoulos; 10th Workshop of Multimedia in Physics Teaching & Learning (MPTL10), Berlin 5-7 October 2005. "On the Technical Aspects concerning the Support of both Voice & Internet Multimedia Services in 3G Wireless Networks".
89. D. Zevgolis, S. Kotsopoulos; 11th Workshop of Multimedia in Physics Teaching & Learning (MPTL11), Szeged, Hungary 20-22 September 2006. "On Multimedia Application Platform supported by a new Distance e-Learning Philosophy: A case study for the Hellenic Open University".
90. A. Arvanitis, S. Kotsopoulos, D. Zevgolis; 3rd Int. Conf. Of Typography and Visual Communication & Learning (ICTVC), Thessaloniki, 20 23 June 2007. "G -Internet Portal". 91. A. Pygiaki, H.D. Kambezidis, D. Zevgolis; 14th Workshop of Multimedia in Physics Teaching & Learning (MPTL14), Udine, Italy 23 25 September 2009. "Multimedia application for teaching the basics of lighting in physics classes".
92. I. Karras, H.D. Kambezidis, D. Zevgolis; 14th Workshop of Multimedia in Physics Teaching & Learning (MPTL14), Udine, Italy 23 25 September 2009. "Multimedia Application for the Conservation of Energy in a Working Environment through the Use of a Renewable Energy Sources (RES) Hybrid System".
93. Theofilos Chrysikos, Giannis Georgopoulos, Stavros Kotsopoulos, Dimitrios Zevgolis, International Symposium on Wireless Communication Systems - ISWCS , pp. 681-685, 2010, "Site-specific validation of indoor RF models for commercial propagation topologies at 2.4 GHz"
94. Anastasios K. Papazafeiropoulos, Stavros A. Kotsopoulos, Dimitrios Zevgolis, Wireless Communications and Networking, IEEE Conference - WCNC , pp. 404-409, 2009, "The a - lambda - ΅ -eta: a general fading distribution"
95. I. Karras, H.D. Kambezidis, D. Zevgolis; SPIE Photonics Europe, Optics, Photonics and Digital Technologies for Multimedia Applications (Conference 7723), Brussels Belgium, April 2010 "An example of multimedia application for introducing renewable energy sources (RES) in an office environment".
96. D. Zevgolis, S. Kotsopoulos, I. Mavrommmati; ALA Language Culture Literacy, Kassel, August 2010 "Multimedia Tourist Guide: Interactivity procedures based on Modern Mobile Technology".
97. Ch. Gatsou, M. Tsigonias, S. Nomicos, D. Zevgolis; 4rd Int. Conf. Of Typography and Visual Communication & Learning (ICTVC), Nicosia, Cyprus - 17-19 June 2010. "Printed matters with electronic features. How can Hybrid printed matters communicate with electronic devices".
98. Ch. Gatsou, I. Apostolidou, A. Politis, D. Zevgolis; 14th International Conference on Priting, Design and Graphic Communications, Athens 6-9 Oct 2010. "Exploring the effectiveness of a public user interface: The case of the Athens tram ticket issuing machines".
99. Kambezidis H., Kasselouri B., Zevgolis D., "Past, present and future capability of RES penetration into the non-interconnected energy system of the Greek islands", 3rd International Scientific Conference on Energy & Climate Change, Athens, 7-8 Oct 2010. http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr/images/3rd_Conference/Proceedings/session%204%20part1.pdf )
100. Ch. Gatsou, A. Politis, D. Zevgolis; Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Szczecin, Poland, 18 -21 september, 2011 (http://www.fedcsis.org/). "From Icons Perception to mobile interaction".
101. I. Karras, H.D. Kambezidis, D. Zevgolis; 16th Workshop of Multimedia in Physics Teaching & Learning (MPTL16), Ljubljana, Slovenia, 15 17 September 2011. "Multimedia Application for the Education of Biclimatic Design in Physics classes".
102. B. Kasselouri, H.D. Kambezidis, D. Zevgolis; Impact of Integrated Clean Energy on the Future of the Mediterranean Environment, Beirut, April 14-16 2011 "Enviromental, economic and social aspects of the electrification on the non-interconnected islands of the Aegean Sea". Elsevier, ScienceDirect, Energy Procedia 00(2011)000-000.
103. Ch. Gatsou, A. Politis, D. Zevgolis; 2nd International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems, Rom, 24 -26 February 2012 (http://www.peccs.org/). "Mobile Interface and Interactivity: A Research to Inexperienced User".
104. Ch. Gatsou, A. Politis, D. Zevgolis; Federated Conf. on Computer Science and Information Systems (IEEE), Wroclaw, Poland, 9 -12 September 2012. "User Involvement in Information Architecture for a Mobile Tablet Application through Card Sorting".
105. Ch. Gatsou, A. Politis, D. Zevgolis; 39th Int. Research Conference of IARIQAI, Ljubliana, Slovenia, 9 -12 September 2012. "Visualizing a Content Scenario for Mobile Devices towards Inexperienced User".
106. M. Tsigonias, A. Politis, D. Zevgolis; 39th Int. Research Conference of IARIQAI, Ljubliana, Slovenia, 9 -12 September 2012. "On the definition of a Multi-Criteria Model for the Evaluation and Adoption of Packaging".
Γ. Δημοσιεύσεις Γενικού Ενδιαφέροντος
1. Δ. Ζευγώλης; Ο Φυσικός Κόσμος 83[1983]13. "Τα λέιζερ, η Φυσική κι εμείς".
2. S. Kotsopoulos, D. Zevgolis, H. Kambezidis; Physics Review, Vol. H-27[1998]12. "On the technological strategic parameters to upgrade the Agricultural Sector in Greece".
3. T. Efthimiopoulos, D. Zevgolis, H. Kambezidis, S. Kotsopoulos; Physics Review, Vol. H-27[1998]24. "On the measurements of air pollutants using remote sensing methods".

Δ. Συνολικός αριθμός αναφορών (citation index) 218 μέχρι 2005